• پیشرفت مهمی در فناوری، در انحصار و ثبت‌شده توسط رکسونا.
  • حاوی کپسول‌های هوشمند با پاسخ مستقیم به تحرک.
  • ویژگی شاخص تمام محصولات طیف اصلی رکسونا و طیف طبی رکسونا، مردانه و زنانه

دانش

TOP